TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE

YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci ve ikinci öğretime yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Namık Kemal Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen yurt dışından öğrencilerin seçimi ile bu öğrencilerin Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 2922 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca kurulan Yükseköğretim Değerlendirme Kurulu’nun 6/1/2010 tarihli kararı doğrultusunda, 21/1/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında oluşturulan ve 25/8/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında değiştirilen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar ve değişiklikleri dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Aday: Namık Kemal Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek ve/veya NKÜ-YÖS’e girmek isteyen yurt dışından kişiyi,

b) Birim: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c) Birim Yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında

Müdürü,

d) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda

Yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) NKÜ: Namık Kemal Üniversitesini,

f) NKÜ-YÖS: Namık Kemal Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavını,

g) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektörlük: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder.

Başvuru koşulları

MADDE 5 – (1) A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni

alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE

AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere

kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvurularının kabul edilmesi,

B) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

başvurularının kabul edilmemesi,

Kontenjanların belirlenmesi ve başvurular

MADDE 6 – (1) Programlara yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ÖSYM kontenjanlarının %10’unu geçmemek kaydı ile Birimlerin önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(2) Kontenjanlar ,başvuru tarihleri, kayıt kabul taban puanları ve diğer bilgiler NKÜ’ nün internet sayfasında ilan edilir. Yabancı öğrenci potansiyeli bulunan ülkelerdeki T.C. Büyükelçiliklerine duyurulmak üzere broşür vb. bilgiler gönderilir.

(3) Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde NKÜ internet sayfası üzerinden veya şahsen yapılır.

Namık Kemal Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (NKÜ-YÖS)

MADDE 7 – (Değişik:Senato-09/1/2014) (1) NKÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (NKÜ-YÖS) her yıl akademik takvimde belirlenen tarihte yapılır.

(2) NKÜ-YÖS, NKÜ-YÖS Sınav Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyon Rektör tarafından ilgili branşlardan atanan biri başkan olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Söz konusu komisyonun sekretaryası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Yapılan başvuruların derlenmesi, sınava girecek adayların sınav salonlarının belirlenmesi ve sınav evrakının hazırlanması, sonuçların ilanı ve koordinasyonu komisyon kararları ve talimatları doğrultusunda NKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve/veya Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından gerçekleştirilir.

(4) NKÜ-YÖS, Temel Öğrenme Becerileri Testi ve Türkçe Testi olmak üzere 2 ayrı testten oluşur.

Temel Öğrenme Becerileri Testi Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından oluşan 80 soruluk bir testtir. Soru dağılımı genel yetenek 40, matematik 30, geometri 10 şeklindedir. Türkçe Testi, adayların Türkçe düzeyini ölçen 50 sorudan oluşan bir testtir.

(5) NKÜ-YÖS Sonuç Belgesi sınav tarihini izleyen 1 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

(6) NKÜ-YÖS Sınav ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.

Tercih

MADDE 8 – (Değişik:Senato-17/06/2015) (1) NKÜ-YÖS Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 40 puan alan aday tercih yapabilir.

(2) Aday, sınav takviminde belirtilen tarihlerde tercih yapar. Süresi içinde tercih yapmayan adayın yerleştirme işlemleri yapılmaz.

(3) Aday, NKÜ’ de yerleşmek istediği diploma veren programlardan en fazla beş tanesini tercih edebilir.

(4) Tercih işlemi sonucunda herhangi bir programa yerleşen aday, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirmelerde tercih yapamaz.

Özel yetenek sınavı

MADDE 9 – (1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programları tercih edecek adayların

NKÜ-YÖS’e girmeleri zorunludur.

(2) NKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanan adayların listesini ilgili Birimlere gönderir. Bu öğrencilerin Özel Yetenek Programlarına yerleştirilmesi Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre yapılır.

(3) Özel Yetenek Sınavları akademik takvime göre Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

(4) Birim Yönetim Kurulu programların özel yetenek sınavı jürilerini belirleyerek sınavı uygular. Özel Yetenek Sınavı sonuçları Birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

(5) Birimler, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlar için ilan edilmiş olan yurt dışı öğrenci kontenjanları kadar asil ve yedek öğrenci listesini NKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunar.

(6) Özel yetenek sınavına katılmayan aday, Özel Yetenek Programında öğrenci olma hakkını kaybeder.

Yerleştirme

MADDE 10 – (Değişik:Senato-09/1/2014) (1) Yerleştirmede sadece NKÜ-YÖS sınavından alınan Temel Öğrenme Becerileri Testi puanı esas alınır ve adayların tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirme yapılır.

(2) Yerleştirmede esas alınan NKÜ-YÖS puanlarının eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(3) Adaylar, NKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir programa yerleştirilir.

(4) NKÜ, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

(5) Yerleştirmeye hak kazanan adaylar kayıt evrakları ile Namık Kemal Üniversitesi akademik takvimde belirlenen süre içinde kesin kayıt yaptırmalıdırlar. Kesin kayıt yaptırmayan aday yerleşme hakkını kaybetmiş olur. Boş kalan kontenjanlar için senato uygun görürse aynı usullerle ek yerleştirme yapılır.

(6) Yerleştirmeye hak kazanan aday listeleri hazırlanarak, sınav takviminde belirtilen tarihlerde NKÜ’ nün internet sayfasında ilan edilir.

(7) Yerleşmeye hak kazanan adaylara ayrıca sınav sonuç belgeleri gönderilmez. Sınav sonuç belgeleri internet sayfasında yayınlanır.

Kayıt

MADDE 11 – (Değişik:Senato-09/1/2014) (1) Yerleştirmeye hak kazanan adayların ülkelerindeki (veya en yakın) Türk Dış Temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.

(2) Kayıtlar, NKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofisinin koordinatörlüğünde akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Kayıt Evrakı:

a) NKÜ-YÖS Sonuç Belgesi,

b) Lise diplomasının aslı,

c) Diploma denklik belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden

alınır),

d) Pasaportun aslı,

e) Öğrenim Vizesi,

f) İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıttan sonra 1 hafta içinde),

g) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

h) T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı,

i) Çift uyruklu öğrenciler için vukuatlı nüfus kayıt örneği.

j) Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu,

k) NKÜ TÖMER: Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezini ifade eder.

l) Fotoğraf (6 adet),

m) Yabancı Dil Yeterlik Belgesi, (Varsa)

n) Türkçe Yeterlik Belgesi, (Varsa)

Türkçe yeterlik

MADDE 12 – (Değişik:Senato-17/06/2015) (1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için NKÜYÖS Türkçe Testinden veya T.C. Üniversitelerine bağlı TÖMER’lerden birinden veya NKÜ TÖMER tarafından yapılacak Düzey Belirleme Sınavından yeterli puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir. Türkçe yeterlilik sınavından 81 puan ve üzeri C düzeyi, 61 puan ve 80 puan arası B düzeyi, 61 puandan düşük puanlar A düzeyi olarak kabul edilir.

(2) Bu adaylardan;

a) Türkçesi yeterli olanlar (C düzeyi) öğrenimlerine hemen başlarlar;

b) Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olanlar (B düzeyi), öğrenimlerine devam ederken Türkçelerini ilerletmekle yükümlüdürler; Bunun için hafta sonları (Cumartesi Pazar günleri) NKÜ TÖMER tarafından açılacak kurslara katılmak zorundadırlar ve Türkçe durumlarını NKÜ TÖMER’in yapacağı Düzey Belirleme Sınavlarında alacakları yeterli puan (C Düzeyi) ve başarı belgesi ile belgelemek zorundadır.

c) Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilenler (A düzeyi), NKÜ TÖMER tarafından açılmış Türkçe Hazırlık sınıfına devam ederler ve NKÜ TÖMER’in yapacağı sınavlarda başarılı olmaları durumunda (C Düzeyi) öğrenimlerine başlarlar.

d) Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra iki yıl içinde Türkçe düzeyini yeterli düzeye getiremeyen öğrencilerin kayıtları silinir.

(3) Yabancı dilde öğretim yapan Birimlere kaydı yapılan adaylardan Türkçesi kısa zamanda yeterli olabilecek olanlar (B düzeyi) ve Türkçesi yetersiz olanlar da (A düzeyi) öğrenime başlarlar; ancak, Türkçeleri yeterli düzeye gelinceye kadar (C Düzeyi), NKÜ TÖMER kurslarına katılmak, Türkçe düzeylerini ilerletmek ve NKÜ TÖMER’den alacakları belge ile belgelemekle yükümlüdürler.

(4) Türkçesi yetersiz olan öğrenciler kabul edildikleri Birime kayıtlarını yaptırmak ve öğrenim harçlarını zamanında yatırmak zorundadırlar.

(5) İsteğe bağlı olarak İngilizce ağırlıklı öğretim yapan Birimlere kabul edilen adaylar Türkçe ve İngilizce yeterliliği için öngörülen niteliklere sahip olmalıdırlar. Aksi halde, her iki dilde yeterliklerini ilerletmek ve kanıtlamak zorundadırlar.

Genel hükümler

MADDE 15 – (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Bu durumun eğitim-öğretim yılı başlamadan tespiti halinde, bu adayların yerine yedek listeden adayların kaydı yapılır. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 16 – (1) 31.05.2012 tarih ve 2012/04-13 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiş “Namık Kemal Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge Namık Kemal Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.